Услуги и цени

Предлагам правна защита и съдействие преимуществено, но не само, в следните правни отрасли:

 • Облигационно право (изготвяне на договори, водене на преговори за сключване на договори, процесуално представителство по дела с предмет облигационни правоотношения и т.н.)
 • Вещно право (съдебна и доброволна делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, защита на правото на собственост, защита на владението, застрояване и др.)
 • Семейно и наследствено право (изготвяне на брачни договори, развод по исков ред и по взаимно съгласие, родителски права, дела за издръжка, наследяване, изготвяне на проекти за завещания, възстановяване на запазена част от наследството и др.)
 • Изпълнителен процес
 • Трудово право
 • Осигурително право
 • Авторско право и сродните му права
 • Застрахователно право
 • Защита на потребителите
 • Защита от дискриминация
 • Търговско право (регистрация на търговски дружества, обслужване на ежедневната дейност на дружествата (по договор за абонаментно правно обслужване), търговски сделки)
 • Наказателно право
 • Административно-наказателно право (преимуществено обжалване на наказателни постановления)
 • Административно право (обжалване на индивидуални административни актове по административен и съдебен ред)
 • Медиация (бърз, лесен и сравнително евтин способ за решаване на правни и неправни спорове, при който със съдействието на медиатора страните се стремят да постигнат взаимноизгодно споразумение)

Цени на услугите ми:

 • Устна консултация – 30 лв. (с продължителност от около 30 минути, а при надвишаване на тази продължителност – по 60 лв. на час пропорционално на допълнителното време)
 • Определям възнагражденията си съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
 • В случай че изпитвате затруднения да определите цената на услугите ми по конкретния си казус, моля, свържете се с мен.

 2,901 total views,  3 views today