Услуги и цени

Предлагам правна защита и съдействие преимуществено, но не само, в следните правни отрасли:

 • Облигационно право (изготвяне на договори, водене на преговори за сключване на договори, процесуално представителство по дела с предмет облигационни правоотношения и т.н.)
 • Вещно право (съдебна и доброволна делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, защита на правото на собственост, защита на владението, застрояване и др.)
 • Семейно и наследствено право (изготвяне на брачни договори, развод по исков ред и по взаимно съгласие, прекратяване на СИО, родителски права (изменение на режима), дела за издръжка, наследяване, изготвяне на проекти за завещания, възстановяване на запазена част от наследството и др.)
 • Изпълнителен процес (процесуално представителство и защита по изпълнителни дела)
 • Трудово право (незаконно уволнение, обезщетения по Кодекса на труда и др.)
 • Осигурително право
 • Авторско право и сродните му права (защита на авторското право и сродните му права, индустриална собственост: марки, географски означения, патенти, полезни модели, промишлен дизайн и др.)
 • Застрахователно право
 • Защита на потребителите
 • Защита от дискриминация
 • Търговско право (регистрация на търговски дружества, обслужване на ежедневната дейност на дружествата (по договор за абонаментно правно обслужване), търговски сделки)
 • Наказателно право (без ограничения в материята)
 • Административно-наказателно право (преимуществено обжалване на наказателни постановления)
 • Административно право (обжалване на индивидуални административни актове по административен и съдебен ред)
 • Медиация (бърз, лесен и сравнително евтин способ за решаване на правни и неправни спорове, при който със съдействието на медиатора страните се стремят да постигнат взаимноизгодно споразумение)

Цени на услугите ми:

 • Определям възнагражденията си за всяка извършена от мен правна услуга (защита и съдействие) съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
 • В случай че изпитвате затруднения да определите цената на услугите ми по конкретния си казус, моля свържете се с мен.

 2,667 total views,  3 views today